Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

> Základní ustanovení
> Informace o zboží a cenách
> Zákaznický účet
> Objednávka a uzavření kupní smlouvy

> Platební podmínky a dodání zboží
> Odstoupení od smlouvy
> Práva z vadného plnění
> Doručování

> Osobní údaje
> Mimosoudní řešení sporů
> Závěrečná ustanovení

Ke stažení: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy | Formulář uplatnění reklamace

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností:

KOVYST, spol. s r.o.

IČO: 45476471
DIČ: CZ45476471

se sídlem: 2. května 919, 763 61 Napajedla
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5019

kontaktní údaje: 
e-mail: medistyle@medistyle.cz
telefon: +420 572 588 159
web: https://www.medistyle.cz

(dále jen „Prodávající“)

(kupující a prodávají dále společně také jako „Smluvní strany“)

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.medistyle.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž odchylná ustanovení v kupní smlouvě budou mít před ustanoveními těchto Obchodních podmínek přednost.
 3. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zahrnují všechny související poplatky vyjma nákladů na dodání zboží Kupujícímu, jež Kupující hradí sám, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Prodávající je plátcem DPH. 
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. 

 

III. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující
  provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
   
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a v její souvislosti. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provede objednávku zboží těmito způsoby:
   
  prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
  vyplněním objednávkového formuláře bez registrace (tj. bez založení zákaznického účtu).

 3. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží a způsob dopravy.
 4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Závaznou objednávku Kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a Pravidly zpracování a ochrany osobních údajů a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Pravidly zpracování a ochrany osobních údajů. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí.
 5. Kupující je při objednávání zboží a registraci do zákaznického účtu v internetovém obchodě povinen uvádět správné, úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce a zákaznickém účtu Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za správné.
 6. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost deset (10) dnů.
 7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal, popř. na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa Kupujícího“). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího. 
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto. Obchodních podmínkách. 
 9. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku odesláním zprávy o zrušení objednávky na e-mail Prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
 10. V případě, že došlo k technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto Obchodních podmínek. 

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

  • dobírkou;
  • převodem předem na bankovní účet Prodávajícího;
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
  • bezhotovostně prostřednictvím online bankovního převodu;
  • platbou prostřednictvím virtuální měny Bitcoin;
  • okamžitou platbou přes elektronickou peněženku Google Pay;
  • SMS platbou;
  • Mplatbou.

 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  • V případě platby prostřednictvím platební brány bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server GoPay, kde vyplní potřebné platební údaje dle pokynů poskytovatele elektronických plateb. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu Kupujícího.
  • V případě platby prostřednictvím online bankovního převodu je Kupující přesměrován do platební brány, kde dojde k zaplacení skrze internetové bankovnictví banky Kupujícího.
  • V případě platby prostřednictvím online bankovního převodu je Kupující přesměrován do platební brány, kde dojde k zaplacení skrze internetové bankovnictví banky Kupujícího.
  • V případě platby prostřednictvím virtuální měny Bitcoin je Kupující přesměrován do elektronické peněženky Bitcoin.
  • V případě platby prostřednictvím Google Pay je Kupující přesměrován do elektronické peněženky Google.
  • V případě platby prostřednictvím SMS platby je kupní cena stržena z kreditu nebo je přičtena k tarifnímu vyúčtování Kupujícího u příslušného operátora.
  • V případě platby prostřednictvím Mplatby hradí Kupující kupní cenu prostřednictvím operátora T-Mobile, přičemž kupní cena je stržena z kreditu nebo je přičtena k tarifnímu vyúčtování.

 3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 4. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Prodávající odešle zboží Kupujícímu po řádné a včasné úhradě kupní ceny zboží a nákladů na jeho dodání. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Objednané zboží Prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího, zpravidla do sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku úhrady kupní ceny, nejpozději však v zákonném termínu. V případě, že objednané zboží není na skladě a není možné jej ve lhůtě dle předchozí věty odeslat Kupujícímu, je Kupující o této skutečnosti informován bez zbytečného odkladu.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím zvoleného způsobu dopravy. Kupující má na výběr z následujících způsobů dopravy:

  • Doručením prostřednictvím České Pošty na adresu zvolenou Kupujícím;
  • Doručením prostřednictvím přepravce PPL na adresu zvolenou Kupujícím;
  • Doručením na výdejnu společnosti Zásilkovna na adresu té výdejny, kterou Kupující při objednávce zvolil.

  Při převzetí zboží ve výdejně je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit příslušnému pracovníkovi přepravce či výdejny. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce či výdejny převzít.

 7. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. 
 9. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

  • ode dne převzetí zboží;
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • případně v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím Vzorový formulář odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým zboží od Prodávajícího převzal.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá.
 10. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží, s výjimkou použitého zboží, u nějž činí lhůta pro uplatnění práva z vady dvanáct (12) měsíců od převzetí zboží.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Kupující vadné zboží užívat.
 4. Prodávající neodpovídá za vady zboží a právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v následujících případech:

  • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednávána sleva z kupní ceny;
  • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
  • mechanické poškození zboží;
  • vada vznikla neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží;
  • provedení zásahu či změna parametrů zboží;
  • vada byla způsobena (i) Kupujícím; (ii) důvody na straně kupujícího (např. zvířetem ve vlastnictví nebo svěřeném do péče kupujícího); nebo (iii) třetí osobou odlišnou od Prodávajícího a bez zavinění Prodávajícího;

 5. Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu;

  • poškození v důsledku vyšší moci;
  • vada vznikla v důsledku nedodržování pokynů ohledně údržby a skladování zboží;
  • rozdílnost odstínů a barevné sytosti skutečného zboží a fotografií zboží zobrazovaných na elektronických zařízeních;
  • vada již byla vytýkána již v minulosti a Prodávající na ni poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny daného zboží;

 6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  • výměnu za nové zboží;
  • opravu zboží;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • odstoupení od smlouvy.

 7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

  • pokud má zboží podstatnou vadu;
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě;
  • při větším počtu vad zboží.

 8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž Smluvní strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 10. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
 11. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 12. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 13. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající není v těchto případech povinen nároku kupujícího vyhovět.
 14. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny nebo opravy vadného zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práva z vad, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
 15. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 16. Pro uplatnění práva z vad může Kupující využít vzorový formulář pro uplatnění reklamace poskytovaný prodávajícím ZDE. Tento vyplněný formulář zašle Kupující na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Následně Kupující reklamované zboží společně s originálem vyplněného formuláře odevzdá v té výdejně, ve které si zboží vyzvedl.
 17. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající splní povinnost dle předchozí věty zasláním potvrzení na e-mailovou adresu Kupujícího. 
 18. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 19. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace. Prodávající splní povinnost dle předchozí věty zasláním vyrozumění na e-mailovou adresu Kupujícího.
 20. Kupující nemá právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. 
 21. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

 

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu tří (3) let od uzavření poslední smlouvy mezi Smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů: 

  https://www.medistyle.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.10.2022