Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Kovyst spol s.r.o

2. května 919, 763 61 Napajedla

IČ: 45476471

DIČ: cz45476471

Korespondenční adresa - adresa prodejny

Kovyst spol s.r.o

Nedachlebice 219

687 12 Nedachlebice

 

Všeobecná ustanovení

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neuúpravené obchodními podmínkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí občanským zákoníke (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Objednávky zboží

 Objednat zboží je možné telefonicky nebo internetovým nákupním systémem zboží po registraci, kdy zákazník-spotřebitel vyplní potřebné údaje k odeslání objednávky a následně vloží vybrané zboží do košíku. 

Po potvrzení objednávky se tato stává pro obě strany závaznou. 

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv po potvrzení objednávky. 

Prodávající má právo objednávku stornovat z důvodů vyprodání zásob.

 

Vyřízení objednávky

Vyřízením objednávky se rozumí příprava zásilky (zabalení a vstavení prodejních dokladů) a její předání přepravci. Vyřízení probíhá v případě skladového zboží okamžitě po přijetí objednávky. Maximální doba na vyřízení objednávky je stanovena na 5 pracovních dnů od podání objednávky u zboží skladem. V případě že by uvedený termín nebylo možno dostát, neprodleně po zjištění této skutečnosti zákazníka telefonicky či e-mailem informujeme a dohodneme následující postup včetně nového termínu dodání.

 

Způsob dodání

 Zboží bude dodáno prostřednictvím       České pošty - dobírkou. Cena dobírky je 150,-Kč

                                                                PPL-dobírkou. Cena dobírky 150,- Kč

 

Platební podmínky

 Zboží dodáváme na dobírku s fakturou.

 

Odstoupení od smlouvy

 V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání, jiným než osobně.

Kupující může vrátit zboží osobně nebo na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně záručních listů, dokladů atd.).

 Objednávka bude zrušena buď po telefonické dohodě nebo mailem.

 

Ochrana osobních dat

 Veškerá osobní data jsou zpracovávána v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou prodávajícím považována za soukromá a důvěrná a žádným způsobem nebudou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, je-li to nezbytně nutné pro dodání zboží klientovi. 

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání vymazat z databáze.

 

Reklamace

 Internetový obchod poskytuje stejné podmínky pro uplatnění reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv kamenné prodejně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 - Po převzetí zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat, zda není obal zásilky vlivem dopravy poškozený. V případě, že balíček jeví známky poškození, je zákazník povinen prověřit, zda nedošlo k poškození zboží. Případné škody je zákazník povinen sepsat do protokolu za účasti dopravce a tuto skutečnost bez odkladu oznámit prodávajícímu.

 - Za poškození během přepravy nese odpovědnost dopravce.

 - Reklamaci je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od prodávajícího a v záruční době.

 - Není-li uvedeno jinak, je délka záruční doby 24 měsíců (až na výjimky uvedené v Občanském zákoníku).

 - Zákazník podává reklamaci písemně na adresu prodejce nebo e-mailem. Je nutné uvést datum nákupu, označení (typ) reklamovaného zboží a důvod reklamace. V případě, že budete zboží k reklamaci odesílat, přiložte vždy doklad o koupi, případně záruční list.

 - Zboží je možné vrátit do 14 dnů od zakoupení, toto se vztahuje pouze na zboží nenošené, nepoškozené, v originálním obale a s dokladem o koupi. Peníze Vám budou vráceny v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 7 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží.

 - Vykazuje-li objednané zboží nedostatky již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znova v co nejkratším možném termínu.

 - Vyskytnou-li se v záruční době vady na zboží, může kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat reklamaci.

 - Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Občanským zákoníkem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím.

 - Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Občanským zákoníkem a Obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

 - V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

 - V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

 - Prodávající podle vyhodnocení reklamace jako oprávněné obuv bud' opraví, vymění nebo dobropisuje.

 - Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta 30 dní ode dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci prodávajícímu, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li reklamace vyřízena včas,vznikají kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 - Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s prodávajícím.

 - Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím, cizím zásahem nebo byla-li vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů.

 

Vrácené zboží zasílejte na adresu firmy: 

KOVYST spol. s r.o. 

2.května 919 

763 61 Napajedla 

 

Závěrečná ustanovení

 Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.